Ocean of Opportunities

Oceans of Opportunities (OceanOpps) er et EU-nettverk som har som overordnet mål å bidra til at flere bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige aktører blir mobilisert til å delta i EU-prosjekt. Et godt virkemidel for å få til dette er ved å koble verdikjedene innen havnæringene tettere sammen med offentlige aktører og forskningsinstitusjoner. 

OceanOpps er et nasjonalt tematisk nettverk som retter seg mot havnæringene (som bl.a. marin fornybar energi, petroleumsnæringen og maritim sektor), men tyngdepunktet i nettverket er på vestlandet.

Nettverket er finansiert av Norges Forskningråd, Innovasjon Norge og nettverkspartnerne. 

Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen er koordinator for prosjektet.

Siste nyheter fra nettverket

Brusseltur 2023

I januar reiste ein delegasjon frå Ocean Of Opportunities til Brussel for å få oppdatering om relevante EU-utlysingar no og framover, og elles om kva som rører seg i Brussel.
UiB sitt Brusselkontor ved Charlotte Eide tilrettela opphaldet på ein framifrå måte, og skal ha mykje av æra for eit vellukka opphald.

Me fekk ha møter med representantar frå fleire av direktorata i EU, (DG MARE, DG CLIMA og DG RTD), JPI Oceans, og norske aktørar som NFR, Innovasjon Norge, NTNU, Norges forskningsråd m.m.

Turen gav oss mykje nyttig informasjon, både om konkrete utlysingar og om EU og EU-politikk generelt. Me såg også den store nytteverdien det har å ha fast representasjon av norske aktørar i Brussel som kan fungere som “lyttebøye” og filtrere informasjon for oss aktørar i Norge. 

Workshop of opportunities

Dagens Ocean of Opportunities-workshop hos NCE Maritime CleanTech på Stord har vært en suksess!

Flere maritime industripartnere, aktører fra offentlig sektor på Vestlandet og representanter fra akademia inkludert UiB og EOV var til stede. Vi besøkte Energy House og så verdens første storskala testsenter for ammoniakk som drivstoff og brenselceller som kjører på ammoniakk. Vi fikk også en sniktitt på en maritim verdenspremiere som kommer snart…. og lærte mer om hva vi kan gjøre for å øke suksessraten på  EU-søknader. 

Vi har utforsket noen EU-utlysninger og muligheter i Horizon Europe 2023 – 2024, og vi har brainstormet rundt samarbeidsmuligheter i klynge 5 og 6. 

Ocean of Opportunities har kommet godt i gang med å oppgaven sin!

En stor takk til Jan Norbeck og teamet hans for å organisere OceanOpps første workshop i 2022!

Workshop of opportunities

31. mars arrangerer Ocean Of Opportunities ein workshop på Stord. Her vil du få eit unikt inblikk i korleis den verdsleiande maritime næringsklynga Maritime CleanTech jobbar med EU-prosjekt – frå søknad til prosjektgjennomføring.

Du vil også få læra meir om korleis Sustainable Energy katapultsenter bidreg for å gjera vegen frå idè til marknad så kort og rimeleg som mogeleg. Det blir også omvising i verdas første fullskala testsenter for nye og grøne energibærarar – Energy House. 

Meir informasjon og påmelding