Nyheter

Her kommer det nyheter om utlysinger, kurs, arrangement etc.

Workshop of opportunities 2023

Den 10. mai var det Ocean of Opportunities-workshop i Innovasjonsparken på Ullandhaug i Stavanger.

Arrangøren Maritime Cleantech hadde lagt opp til ein dag med mykje dialog og utveksling av erfaringar og idear. Deltakarane på workshopen var ei god blanding av industribedrifter, industriklynger, offentleg sektor og FoU-miljø på Vestlandet og frå konsulentbransjen.

På programmet var det blant anna foredrag frå Øystein Huglen om  korleis Maritime Cleantech arbeidar med EU-søknadar, og om deira pågåande EU-prosjekt; vidare fekk me høyre om soft-funding av Kenneth Junge Hermansen frå Nordic Innovators, og om statlege støtteordningar frå Tim Genge (Innovasjon Norge). 

Hovud-elementet i workshopen var likevel gjennomgangen av og idemyldringa rundt utvalgte utkast til EU-utlysingar for 2024 for klynge 5. Det var svært nyttig med felles nærlesing av tekstane, og idemyldring rundt korleis tekstane kan tolkast, og korleis utlysinga kan  passe for norske aktørar. 

Arkiv

Brusseltur 2023 

I januar reiste ein delegasjon frå Ocean Of Opportunities til Brussel for å få oppdatering om relevante EU-utlysingar no og framover, og elles om kva som rører seg i Brussel.
UiB sitt Brusselkontor ved Charlotte Eide tilrettela opphaldet på ein framifrå måte, og skal ha mykje av æra for eit vellukka opphald.

Me fekk ha møter med representantar frå fleire av direktorata i EU, (DG MARE, DG CLIMA og DG RTD), JPI Oceans, og norske aktørar som NFR, Innovasjon Norge, NTNU, Norges forskningsråd m.m.

Turen gav oss mykje nyttig informasjon, både om konkrete utlysingar og om EU og EU-politikk generelt. Me såg også den store nytteverdien det har å ha fast representasjon av norske aktørar i Brussel som kan fungere som “lyttebøye” og filtrere informasjon for oss aktørar i Norge. 

Workshop of opportunities

31. mars arrangerer Ocean Of Opportunities ein workshop på Stord. Her vil du få eit unikt inblikk i korleis den verdsleiande maritime næringsklynga Maritime CleanTech jobbar med EU-prosjekt – frå søknad til prosjektgjennomføring.

Du vil også få læra meir om korleis Sustainable Energy katapultsenter bidreg for å gjera vegen frå idè til marknad så kort og rimeleg som mogeleg. Det blir også omvising i verdas første fullskala testsenter for nye og grøne energibærarar – Energy House. 

Meir informasjon og påmelding: https://maritimecleantech.no/event/workshop-of-opportunities/

EU-nettverket Ocean of Opportunities i Brussel

Oceans of Opportunities (OceanOpps) er et EU-nettverk som har som overordnet mål å bidra til at flere bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige aktører blir mobilisert til å delta i EU-prosjekt.

I mars 2022 arrangerte Ocean of Opportunities (OceanOpps) vårt første internasjonale nettverksarrangement i Brussel. Målet for turen var å knytte kontakter med relevante norske og internasjonale aktører, å holde oss oppdatert på Horisont Europa og synliggjøring av nettverkspartnerne for relevante samarbeidspartnere. 

EU Mission på hav: en satsning for Vestlandet?

Velkommen til felles EU-rådgiver forum for aktører på Vestlandet, arrangert av EU-nettverkene: Ocean of Opportunities, Horisont Vestland og Horisont Rogaland, den 9. desember kl. 10-12.  EU-nettverkene skal bidra til å mobilisere for økt norsk deltakelse i Horisont Europa og er finansiert av Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. 

Målet med webinaret er å få innsikt i hvordan aktører på Vestlandet posisjonerer seg for å delta i EUs samfunnsoppdrag Sunne hav og vann innen 2030 og om det kan være muligheter for samarbeid på tvers av nettverkene. 

7. oktober 2021 – Kick-off for EU-nettverket Ocean of Opportunities, Grand selskapslokaler, Bergen

Vil du lære mer om muligheter for havnæringene i Horisont Europa? Vi inviterer deg til kick-off for det nye EU nettverket Ocean of Opportunities, som skal mobilisere til flere EU-søknader fra organisasjoner innen havnæringene.

UiB etablerer EU-nettverk for havnæringene

Universitetet i Bergen starter opp EU-nettverket Ocean of Opportunities.

Nettverket skal mobilisere til flere EU-søknader innen forskning og innovasjon i havnæringene (petroleumsnæringen, marin fornybar energi og maritim sektor) gjennom Horisont Europa-programmet.

Exit mobile version