Om nettverket

Oceans of Opportunities er et EU-nettverk som har som overordnet målsetning å mobilisere til flere EU-søknader ved å koble verdikjedene innen havnæringene tettere sammen med offentlige aktører og forskningsinstitusjoner.

Mange bedrifter og offentlige aktører innen havnæringene har beskjeden erfaring med EU-prosjekter, på tross av et stort internasjonalt nettverk. Det er derfor et stort potensial for å mobilisere flere aktører til å søke EU-prosjekt. Ved å samle kompetanse og ressurser blir det mulig å hente ut mer av alle mulighetene i Horisont Europa.

OceanOpps sine delmål er:

  • Økt mobilisering blant bedrifter med liten til moderat erfaring med deltakelse i EU-prosjekter, både SMB’er og større bedrifter. Nettverket skal kople bedrifter som har hatt EU-prosjekter med nye aktører.
  • Flere EU-søknader koordinert av partnerne i OceanOpps.
  • Økt mobilisering til EU-prosjekter gjennom tettere samarbeid mellom næringsliv og FoU-institusjoner.
  • Økt mobilisering til EU-prosjekt blant offentlige aktører.
  • Utnytte nasjonale industrielle satsinger til å mobilisere til EU-forskning, utvikling og innovasjonsaktiviteter

 

Nettverket består av næringsklynger, forskningsinstitusjoner, katapulter, industri-inkubator, offentlige fagetater, bransjeorganisasjoner, fylkeskommuner og kommuner. Klyngene har etablerte møteplasser, effektive informasjonskanaler og mange aktive medlemmer. Dette gir en god plattform for mobiliseringsarbeidet som OceanOpps skal gjøre.

Partnerne i OceanOpps dekker samlet et bredt spekter av aktører og sektorer innen maritim næring, petroleumsindustri og havvind. Samlet har klyngene over 550 medlemmer, fra store aktører som Equinor, BKK, ABB, Wartsilä, Aker Solutions, DNB, DNV GL og PwC til små og mellomstore bedrifter. Klyngene er rigget som innovasjonsøkosystemer med medlemmer som dekker hele spekteret fra teknologi til finans og jus. Klyngene har medlemmer fra hele Norge, og nettverket har derfor hele Norge som nedslagsfelt selv om det er et tyngdepunkt på vestlandet.

Ocean of Opportunities har prosjektfinansiering for å drive sin aktivitet for 3 år, fra august 2021 til juli 2024. Prosjektet er samfinansiert av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og partnerne i nettverket.

Visuell fremstilling av EU-nettverket OceanOpps. UiB er prosjektleder. De andre kjernepartnerne vil bidra med egeninnsats fra EU-rådgivere og organisering av arrangement. Alle partnerne vil bidra til mobilisering. Nettverket er sektorovergripende og har både regionale og nasjonale aktører blant partnerne.

 

Partnere i nettverket

 

Kjernepartnere

Universitetet i Bergen

Energiomstilling Vest

NCE Maritime CleanTech

GCE Ocean Technology

Norwegian Offshore Wind 

Observatører

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Partnere

Oljedirektoratet

Bergen kommune

Vestland fylkeskommune

Stavanger kommune

Rogaland fylkeskommune

Petroleumstilsynet

Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre

Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre (OINC)

Industriutvikling Vest

Norsk olje og gass

Stiftelsen Maritime Bergen

Norges Rederiforbund

Skift Norge

Sjøfartsdirektoratet